Strony

Efektywna współpraca międzynarodowa

Naucz się pracować ponad granicami! Spraw, by międzynarodowa współpraca stała się Twoją codzienną przyjemnością i inspirującym wyzwaniem, a międzynarodowa komunikacja stała się przyjemna i efektywna!

 

Na szkoleniu nauczysz się:

 • Efektywnie kierować zespołem pracowników w środowisku międzykulturowym
 • Rozpoznawać źródła powstających konfliktów i rozwiązywać je
 • Motywować pracowników
 • Budować wirtualny/międzynarodowy zespół
 • Pozyskiwać klientów międzynarodowych i tworzenie dobrych relacji z dotychczasowymi partnerami
 • Prawidłowe odczytywać zachowania kulturowych i unikać nieporozumień kulturowych

 

Trening w zakresie współpracy w międzynarodowym środowisku pozwala na zrozumienie perspektyw innych jego członków, ustalenie wspólnych sposobów działania oraz coraz pełniejsze wykorzystanie potencjału Uczestników warsztatów, co przekłada się na sukces całej organizacji.

Program / Training flow:

Omawiane zagadnienia / Subject
Otwarcie szkolenia / Opening

 • Przedstawienie się Trenerki i Uczestników, agendy, celu szkolenia / The introduction of Trainer & Participants, Agenda and the purpose of workshops.
 • Zasady współpracy – kontrakt z grupą / Cooperation rules – contact with a group.
 • Ćwiczenie rozgrzewkowe wprowadzające do tematyki międzynarodowej współpracy / Icebreaker tasks – introducing to international collaboration
Pierwszy kontakt / First impression

 • Jak działa kultura? Metafora kultury jako góry lodowej / How does culture work? – Culture as a metaphor to an iceberg.
 • Głębokość pierwszego wrażenia / Importance of the first impression.
 • Znaczenie i skutki pierwszego wrażenia w międzynarodowym kontakcie / Importance and effects of first impression in international contact
 • Differences in perceiving the same situation. D-I-E techniques: how to dodge the catch of the first impression / Różnice w postrzeganiu tej samej sytuacji. Technika D-I-E: jak uniknąć pułapki pierwszego wrażenia?
 • Dobre praktyki na pierwszy kontakt / Good practices
Podejście do czasu

 • Podejście do czasu: czym jest deadline w różnych kulturach. Jak współpracować z osobami o preferencji polichronicznej a jak monochronicznej? / Understanding time and deadlines through the cultures. How to cooperate with polychronic preferences people and mono-chronological ones.
 • Jak powstają stereotypy? Postrzeganie grupy własnej i obcej / How do the stereotypes arise? Perceiving own and foreign groups
 • Praktyczne wskazówki w kierunku współpracy z osobami wywodzącymi się z innych kultur / Tips how to collaborate with people from different culture
Dystans władzy. Podejście do hierarchii / The distance of power. Approach to hierarchy

 • Struktura zespołu – kto faktycznie dzierży władzę i podejmuje decyzje? / Team structure – who owns the power and who makes decisions?
 • Co to znaczy wysoki dystans władzy? Jak okazywać szacunek w kulturach o wysokim dystansie władzy? / What does it mean to have a high distance of power? How to show respect in cultures with such distance?
 • Praktyczne wskazówki odnośnie współpracy z osobami z krajów współpracujących / Practical instructions in terms of cooperation
 • Dobre praktyki / Good practice.
Komunikacja międzykulturowa/ Intercultural communication

 • Komunikacja bezpośrednia i pośrednia- preferencje różnych kultur i kontekst sytuacyjny /  Direct and indirect communication – preferences of different cultures and situational context.
 • Transparentność czy relacja? Kultury wysokiego i niskiego kontekstu / Transparency or relationship? The culture of high and low context.
 • Analiza przykładowych maili pisanych przez przedstawicieli różnych kultur / Analysis of sample emails written by representatives of different cultures.
 • Jak sygnalizować problemy – preferencje różnych narodów / How to signal problems – preferences of different nations
Kompetencje międzykulturowa / Intercultural competences

 • Kompetencje międzykulturowe PUSH i PULL / Push and pull intercultural abilities
 • Diagnoza moich kompetencji międzykulturowych / Your intercultural abilities – your personal prognosis
 • Zrozumienie mojej polskiej kultury biznesu-porównanie polskiej kultury z kulturami wybranymi przez uczestników szkolenia / Understanding Polish business culture – comparing it with different chosen ones
 • Pomysły na rozwój moich kompetencji międzykulturowych / Ideahow you can develop your intercultural communication skills?
Podsumowanie szkolenia/ Summary and training closure

 • Podsumowanie zasad efektywnej współpracy wirtualnej/ Collecting good practices and tips in virtual collaboration
 • Mój plan działania: Co potrafię? Czego mi brakuje? Nad czym chcę pracować?/ My personal action plan
 • Wnioski i najlepsze praktyki / Feedback and session closure.
Zamów to szkolenie dla swojego zespołu!
JESTEŚ W NAJLEPSZYM GRONIE. ZAUFALI NAM
Rozwijaj się z ETTA!